Grażyna Gleinert                                                        Gdynia, 09.09.2003 r.

nauczyciel mianowany

Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdyni

kształcenie zintegrowane

 

 

 

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

Staż:                                 2 lata 9 miesięcy

Rozpoczęcie stażu:              1 września 2003 r.

Zakończenie stażu:              31 maja 2006 r.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego to szczegółowe dokumentowanie tego wszystkiego, co składa się na moją codzienną pracę nauczycielską. Zawiera on  propozycje działań, które są związane z realizacją określonych celów. Cele te uwzględniają potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, a także założenia Planu Pracy Szkoły oraz wytyczne Planu Wychowawczego. Wierzę, że zrealizowanie ich będzie procentować podniesieniem jakości mojej pracy, a w związku z tym i pracy szkoły.

 

 

Chcąc uzyskać status nauczyciela dyplomowanego w szczególności realizować będę zadania wynikające

z rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r:

 

I.                  Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowe i informacyjnej.

II.              Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły.

III.           Opracowanie i wdrożenia programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

IV.        Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.

V.                Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

VI.            Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

VII.         Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy   szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

 

§ 5 ust. 2 pkt 1

Zadania

Formy realizacji

Dowody realizacji

Termin

Opracowanie i organizacja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Klas II

Opracowanie regulaminu konkursu Zaproszenie uczestników Pozyskiwanie sponsorów Przeprowadzenie konkursu Zaproszenie lokalnej prasy

Sprawozdanie z konkursu Regulamin Zdjęcia Publikacje prasowe

Kwiecień- maj każdego roku

Wdrożenie opracowanego planu wychowawczego klasy.

Opracowanie programu z uwzględnieniem specyfiki danej klasyRealizacja wytyczonych zadań

Plan wychowawczy klasy Zeszyt informacyjny

Na bieżąco

Włączenie się do ogólnopolskiej kampanii CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM,koordynowanie akcją w szkole

Zapoznanie się z ogólnopolskim programem Przygotowanie harmonogramu zajęć Zaproszenie Gości do głośnego czytania Zorganizowanie sali czytelniczej oraz wystawy książek

Kronika szkołyZdjęcia Sprawozdanie z akcji

Maj- czerwiec każdego roku

Udział w wewnątrzszkolnym mierzeniu jakości pracy szkoły.

Ukończenie kursu: „Pomiar dydaktyczny I stopnia” Współtworzenie testów osiągnięć uczniów klas IIIOpracowanie i analiza wyników testówPrzeprowadzenie badań i ich analiza               w wyznaczonym obszarze mierzenia                       - koncepcja pracy szkoły oraz                           praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

Test kompetencji wraz z opracowaniem Potwierdzenie dyrektora Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Rok szkolny 2005/2006

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, edytora tekstu, INTERNETU

Sporządzanie świadectw, arkuszy i wpisów do dziennika w oparciu o program komputerowy Jarosława Pytlaka Opracowywanie dokumentów przy wykorzystaniu komputera: sprawdziany, dyplomy, podziękowania, plany pracy, programy, scenariusze

Sprawozdanie z realizacji zadania Przykładowe dokumenty

Okres stażu

 

 

II. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły.

 

§ 5 ust. 2 pkt 2

Zadania

Formy realizacji

Dowody realizacji

Termin

Poprowadzenie rady szkoleniowej na temat:Nadpobudliwość psychoruchowa

Przygotowanie referatuPrezentacja referatu na szkoleniowej radzie pedagogicznej

Referat Księga protokołów Potwierdzenie dyrektora

Marzec 2006 r.

Uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego oraz pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu

Spotkania w zespole Opracowywanie zagadnień związanych z pracą dydaktyczno- wychowawczą Wzajemna wymiana doświadczeń Przygotowanie sprawozdań z pracy zespołu

Sprawozdania ze spotkań samokształceniowych

Okres stażu

Udostępnianie koleżankom wypracowanych pomocy dydaktycznych

Umieszczenie w bibliotece szkolnej opracowanych dokumentów Pomoc przy tworzeniu niezbędnych formularzy

Sprawozdanie z realizacji zadania potwierdzenie

Okres stażu

 

 

 

 

III. Opracowanie i wdrożenia programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 5 ust. 2 pkt 3 a

Zadania

Formy realizacji

Dowody realizacji

Termin

Opracowanie i wdrożenie„Programu koła plastycznego dla klas I – IIIszkoły podstawowej”

Ukończenie kursu: „Konstruowanie programów autorskich”Opracowanie programu z uwzględnieniem warunków szkoły i możliwości uczniów Wdrożenie do realizacjiEwaluacja

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Program Księga protokołów Dziennik zajęć pozalekcyjnych.Sprawozdanie z realizacji programu

Okres stażu

Wdrożenie programu edukacyjnego:„Przyjaciele z Europy”

Cykliczne prezentacje wiadomości przygotowanych przez uczniów na temat poszczególnych krajów Organizowanie wystaw i gazetek związanych z omawianym krajem

Dziennik lekcyjny klasy i Potwierdzenie dyrektora Sprawozdanie

Rok szkolny 2003/ 2004

Wdrożenie Policyjnego Programu EdukacyjnegoPOPO

Organizowanie pogadanek na temat bezpieczeństwa Wykonywanie zadań i poleceń z „ Małego elementarza bezpieczeństwa”Wręczenie pierwszakom  listu od Popo z planem lekcji, specjalnej karty świątecznej oraz na Dzień Dziecka, a także dyplomu z okazji ukończenia pierwszego roku nauki

Dziennik lekcyjny klasy i Potwierdzenie dyrektora Sprawozdanie

Rok szkolny 2003/ 2004

 

 

 

 

IV. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.

§ 5 ust. 2 pkt 3 b

Zadania

Formy realizacji

Dowody realizacji

Termin

Opublikowanie w INTERNECIE samodzielnie przygotowanych dokumentów związanych z pracą dydaktyczno- wychowawczą nauczyciela

Umieszczenie na stronie internetowej www. dyplom. lumir.com.pl opracowanych dokumentów:-

„Program koła plastycznego dla klas I – III szkoły podstawowej”-

Scenariusz ślubowania pierwszoklasistów-

 

 

V. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz   edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

§ 5 ust. 2 pkt 3 d

Zadania

Formy realizacji

Dowody realizacji

Termin

Nawiązanie współpracy z Jednostkami Wojskowymi Marynarki Wojennej

Zorganizowanie wycieczek do zakładu pracy rodziców:-

Baza Nurków, rok 2003-

Port Wojenny, rok 2004-

Współpraca z Policją i Strażą Pożarną

Wycieczka do Straży Pożarnej Wycieczka do Komendy Miejskiej Policji Zaproszenie przedstawicieli tych instytucji do przeprowadzenia pogadanek na temat swojej pracyUdział w konkursach plastycznych organizowanych przez te instytucje

Sprawozdanie ze współpracy Potwierdzenie Podziękowania Zdjęcia

Okres stażu

Współpraca z Radą Dzielnicy „Dąbrowa- Dąbrówka”

Zachęcanie do sponsoringu w konkursachZaproszenie do udziału w konkursach w charakterze Gości

Sprawozdanie Potwierdzenie współpracy

Okres stażu

 

 

 

 

 

 

VI. Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

§ 5 ust. 2 pkt 3 h

Zadania

Formy realizacji

Dowody realizacji

Termin

Uzyskiwanie wysokich miejsc w konkursach szkolnych i pozaszkolnych moich wychowanków

Przygotowanie uczniów do konkursów Wspólne poszukiwanie informacji Zachęcanie rodziców do współpracy

Sprawozdanie Zdjęcia Dyplomy

Okres stażu

Angażowanie rodziców do współpracy

Wspólne  z rodzicami przeprowadzenie remontu sali lekcyjnej Zachęcanie do pomocy przy wystroju sali z okazji różnych uroczystości Wspólna opieka  nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych Organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców

Sprawozdanie

Artykuł w gazecie Zdjęcia

Okres stażu

Organizowanie szkolnych konkursów plastycznych

Przygotowanie tematyki konkursów Opracowanie regulaminów Organizowanie wystawy prac Zakup nagród Wykonanie i wręczanie dyplomów i nagród

Sprawozdania

Okres stażu

Udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych

Zbieranie informacji o konkursach Eksponowanie tematów i zachęcanie do wzięcia udziału wychowawców klas Wysyłanie prac Ogłaszanie wyników

Sprawozdanie

Okres stażu

Organizowanie uroczystości klasowych z udziałem zaproszonych Gości

Opracowanie scenariuszy imprez Przygotowanie uroczystości:  Ślubowanie Klas I, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Zajączek, Dzień Matki

Scenariusze

Potwierdzenia dyrekcji

Okres stażu

 

 

 

VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

§ 5 ust. 2 pkt 4

Zadania

Formy realizacji

Dowody realizacji

Termin

Opis i analiza  przypadku rozpoznawania problemów edukacyjnych – Uczeń uzdolniony matematycznie

Zdiagnozowanie przypadku Ustalenie metody pracy Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

Opis i analiza przypadku

Okres stażu

Opis i analiza  przypadku rozpoznawania problemów dydaktyczno – wychowawczych – Wpływ pracy wychowawcy na rozwój aktywności uczniów

Zdiagnozowanie przypadku Ustalenie metody pracy Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

Opis i analiza przypadku

Okres stażu

 

 

 

Zatwierdzam do realizacji:                      Grażyna Gleinert

 

 

 

 

                                                        nauczyciel mianowany