Praca zbiorowa
 
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdyni
 
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W GDYNI
 
MOTTO:
"Być człowiekiem, to znaczy
widzieć i podziwiać piękno, kochać
przyrodę i świat, cenić i szanować
ludzi oraz siebie"
Opracował Zespół ds.
Szkolnego Programu Wychowawczego
w następującym składzie

Przewodnicząca: mgr E. Piewcewicz
                         mgr E. Czudowska
                         mgr R. Pawlak
                         mgr A. Winiarczyk
                         mgr D. Wróbel
Program wychowawczy szkoły został zatwierdzony przez
Radę Pedagogiczną w dniu ..........................
po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez
Radę Rodziców.
SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Podstawa prawna Programu Wychowawczego Szkoły
3. Misja szkoły
4. Jaki powinien być absolwent naszej szkoły
5. Główne założenia Planu Wychowawczego
6. Naczelny cel wychowawczy szkoły
7. Zadania wychowawcze szkoły
8. Cele szczegółowe
9. Formy realizacji celów wychowawczych
10. Zwyczaje i obyczaje szkolne
11. Współpraca wychowawcza szkoły z rodzicami
12. Powinności nauczycieli i uczniów
13. Załączniki przykładowe formularze


str 4
str 5
str 7
str 8
str 10
str 11
str 12
str 13
str 15
str 20
str 21
str 22
str 24

WSTĘP
Wychowanie jest jednym z głównych obszarów pracy każdej szkoły. Program Wychowawczy Szkoły nr 45 w Gdyni przeznaczony jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym ( klasy od 0 do III szkoły podstawowej ).

Oparty jest na koncepcji wspierania pełnego rozwoju osobowości dziecka we wszystkich jego sferach. Program ten został opracowany w oparciu o postulaty wysuwane przez rodziców dzieci w czasie spotkań i przeprowadzonych ankiet. Wykorzystuje on wartości uznawane przez rodziców i całą społeczność szkolną. Podstawą programu są uniwersalne zasady etyki respektujące chrześcijański system wartości.

Młodszy wiek szkolny ( klasy 0 - III ) jest okresem rozwojowym, w którym dzieci zdobywają podstawy wiedzy mające istotne znaczenie dla ich dalszego funkcjonowania w roli ucznia i osoby dorosłej. W tym okresie życia dzieci rozwijają umiejętności współdziałania w grupie ( np. we wspólnej zabawie ), zaspokajania własnych potrzeb, pełnienia różnych ról społecznych. Młody człowiek poddawany jest intensywnemu oddziaływaniu ze strony otaczającego środowiska i zmuszany do własnej aktywności w pokonywaniu różnorodnych trudności.

Szkolny program wychowawczy opisuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, jest spójny ze Szkolnym Programem Nauczania, Szkolnym Programem Profilaktycznym oraz Programem Rozwoju Placówki.
PODSTAWA PRAWNA PRACY WYCHOWAWCZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W GDYNI

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 1997


Art.48, ust.1.
"Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania."

Art.53, ust.3.
"Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami".

Konkordat


Art.12
"Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, państwo gwarantuje, że szkoły publiczne i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych, naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych".

Preambuła Ustawy o systemie oświaty 7.09.1991 r.


Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
"Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia".

Ustawa o systemie oświaty


Art.12
"Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po zasięgnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie".

Art.72, ust.1.

"Rzeczpospolita zapewnia ochronę praw dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją".

Jan Paweł II homilia do młodzieży


Poznań 3 czerwca 1997 r.
W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej "był", a nie tylko więcej "miał" - ażeby poprzez wszystko, co "ma", co "posiada", umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, ażeby również umiał bardziej "być" nie tylko "z drugim", ale także i "dla drugich".
MISJA SZKOŁY
  Chcemy być szkołą bezpieczną, przyjazną dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  1. Chcemy pomagać wszystkim naszym uczniom, rozwinąć swoje umiejętności, zdolności, talenty i postawy.

  2. Chcemy wychować dzieci na dobrych i wartościowych ludzi, pomagamy uczniom rozumieć siebie, ludzi i świat.

  3. Chcemy zaspokajać różnorodne potrzeby uczniów: poznania, bezpieczeństwa, przyjaźni, uznania i samorealizacji.

  4. Chcemy wspólnie z rodzicami przygotować uczniów do życia w Zjednoczonej Europie XXI wieku przez:
  • - naukę tolerancji
  • - kształtowanie postaw dialogu
  • - rozwijanie wrażliwości i odpowiedzialności
  • - pielęgnowanie i kultywowanie tradycji
JAKI POWINIEN BYĆ ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY
Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej prawidłowo funkcjonuje w swoim najbliższym otoczeniu - w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. W swoim postępowaniu prezentuje pogodę ducha. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań.
Jest przygotowany do kontynuacji dalszej nauki.

Absolwent jest:
 • Otwarty - korzysta z możliwości jakie stwarza mu dom i szkoła, rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku, wie, że istnieją różne sposoby komunikowania.

 • Odpowiedzialny - stara się przewidzieć skutki swoich działań, cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki - ale jeśli jest w stanie szuka rozwiązań alternatywnych.

 • Ciekawy świata - chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł.

 • Rozważny - potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, postępuje zgodnie z zasadami higieny, wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

 • Prawy - rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujących w jego otoczeniu, w swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje.

 • Tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

 • Punktualny - dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia, szanuje czas swój i innych ludzi.

 • Wrażliwy - wyraża refleksję nad sobą, światem i sztuką, pod wpływem obserwacji życiowych dostrzega potrzeby własne i innych ludzi, wyraża uczucia i jest asertywny. Posiada świadomość ekologiczną - dostrzega wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PLANU WYCHOWAWCZEGO
  1. Przygotowanie dzieci pod względem emocjonalnym do dalszej nauki w klasach starszych.
  2. Respektowanie prawa dzieci do szczęśliwego dzieciństwa i harmonijnego rozwoju całej osobowości.
  3. Zacieśnianie więzi rodzinnych.
  4. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
  5. Rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności.
  6. Kształtowanie u dzieci uczucia miłości do ojczyzny, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego oraz kultur Europy i świata.
  7. Zwracanie uwagi na problemy cywilizacyjne i wrażliwość społeczną.
  8. Rozwijanie świadomości ekologicznej.
  9. Wychowanie w duchu tolerancji.
  10. Wpojenie zasad etyki respektujących chrześcijański system wartości.
  11. Stwarzanie przez szkołę sytuacji służących rozwijaniu samorządności uczniowskiej.
  12. Wspomaganie ucznia w rozpoznawaniu własnych praw i obowiązków.
NACZELNY CEL WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Wychowanie dziecka kompetentnego intelektualnie, świadomego swojej
przynależności narodowej, dążącego do samorozwoju, wrażliwego na ludzką
krzywdę, szanującego najbliższych i otaczający go świat, dostrzegającego walory
różnych dziedzin sztuki, dbającego o zdrowie własne i innych.
ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY
  1. Mój dom, moja rodzina
  2. Jestem obywatelem Polski, Europy, Świata
  3. Żyję zdrowo i bezpiecznie
  4. Umiem żyć z innymi i dla innych
  5. Aktywnie uczestniczę w życiu kulturalnym
  6. Dostrzegam piękno otaczającego mnie świata
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Mój dom, moja rodzina
  Uczeń:
 • rozumie znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka
 • umie nazwać poszczególnych członków rodziny
 • wie, jak okazywać szacunek członkom rodziny
 • zna sposoby prawidłowego komunikowania się w rodzinie
 • umie podjąć określone funkcje w rodzinie
 • rozumie konieczność pielęgnowania tradycji rodzinnych
 • odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków
 • rozumie i uwzględnia potrzeby członków rodziny, akceptuje je i udziela pomocy
 • umie rozwiązywać konflikty w rodzinie
2. Jestem obywatelem Polski, Europy, Świata
  Uczeń:
 • zna położenie geograficzne swojej miejscowości i regionu
 • zna przeszłość historyczną miejscowości, regionu i ojczyzny
 • dostrzega atrakcyjność własnej miejscowości i jej okolic pod względem turystycznym
 • zna walory krajobrazowo - przyrodnicze miejscowości i regionu
 • zna obrzędy, tradycje i zwyczaje regionalne
 • potrafi określić cechy folkloru - strój, wzornictwo, gwarę
 • wie, gdzie się znajdują obiekty zabytkowe oraz miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy
 • zna symbole lokalne, narodowe oraz państw Unii Europejskiej
 • rozumie konieczność okazywania szacunku swojej ojczyźnie
 • zna podstawowe prawa dziecka i człowieka oraz nazwy instytucji powołanych do ich ochrony
 • zna strukturę państwa demokratycznego
3. Żyję zdrowo i bezpiecznie
  Uczeń:
 • wie, co to znaczy zdrowy styl życia i stosuje się do niego
 • potrafi doskonalić własną sprawność fizyczną
 • rozumie konieczność dbania o higienę osobistą i jamy ustnej
 • zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania
 • umie stworzyć sobie właściwe warunki do pracy (odpowiedni sprzęt, oświetlenie, ład i porządek)
 • potrafi ubrać się stosownie do pogody
 • rozumie konieczność zmiany stroju na zajęcia wychowania fizycznego
 • zna środki uzależniające i ich negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka
 • zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą
 • zna przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń w szkole oraz sposoby korzystania z nich
 • umie bezpiecznie poruszać się po drogach
 • potrafi bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas
 • wie, jak zachować się podczas spotkania z obcym psem
 • wie, co zrobić, gdy się zgubi
 • wie, jak zachować się, gdy zostaje sam w domu
 • wie, jak zachować się w kontaktach z obcymi
 • wie, do kogo się zgłosić w sytuacji złego samopoczucia
 • zna numery alarmowe
 • zna drogę ewakuacyjną w szkole i jej oznaczenie
4. Umiem żyć z innymi i dla innych
  Uczeń:
 • dostrzega własną indywidualność i niepowtarzalność
 • ma poczucie własnej wartości
 • ma świadomość przynależności do różnych grup społecznych
 • potrafi komunikować się z rówieśnikami
 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły
 • potrafi współdziałać w grupie i ponosić odpowiedzialność za podjęte decyzje
 • dostrzega i rozumie uczucia innych ludzi
 • potrafi w konstruktywny sposób rozwiązywać problemy i konflikty
 • dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je
 • zna zasady, normy, regulaminy obowiązujące w klasie i w szkole i przestrzega ich
 • dostrzega i rozumie problemy ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i potrzebujących, jest gotów niesienia im pomocy
 • rozumie i przestrzega zasady demokracji panujące w klasie i szkole
5. Aktywnie uczestniczę w życiu kulturalnym
  Uczeń:
 • zna podstawowe zasady dobrego wychowania
 • potrafi właściwie zachować się w zależności od sytuacji i miejsca
 • umie okazać szacunek innym ludziom
 • wie, kiedy powinien ubrać się odświętnie
 • potrafi ocenić swoje zachowanie
 • umie posługiwać się poprawną i czystą polszczyzną
 • zna twórców literatury dziecięcej
 • potrafi we właściwy sposób odbierać różne dzieła sztuki
 • potrafi tworzyć i prezentować własne dzieła
 • potrafi dzielić się wrażeniami z obejrzanych i wysłuchanych utworów
6. Dostrzegam piękno otaczającego mnie świata
  Uczeń:
 • interesuje się przyrodą
 • propaguje postawę i zachowania ekologiczne
 • odczuwa potrzebę kontaktu z przyrodą
 • potrafi chronić środowisko
 • potrafi opiekować się zwierzętami domowymi
 • potrafi dbać o rośliny
FORMY REALIZACJI CELÓW WYCHOWAWCZYCH
1. Mój dom, moja rodzina
 • organizowanie klasowych i szkolnych uroczystości o charakterze rodzinnym z udziałem rodziców i bliskich /Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Ślubowanie klas I, Wigilia Bożego Narodzenia, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Bal Absolwenta klasy III, Festyn Rodzinny /
 • wykonanie drzewa genealogicznego
 • lekcje otwarte z udziałem rodziców
 • lekcje prowadzone przez zaproszonych rodziców
 • odwiedzanie zakładów pracy rodziców
 • dramy, zabawy tematyczne, improwizowane scenki, pogadanki, rozmowy, prace plastyczne
 • rodzinne konkursy świąteczne o charakterze plastyczno-technicznym
 • przedstawienia szkolnego koła teatralnego "Kurtynka"
2. Jestem obywatelem Polski, Europy, Świata
 • spacery i wycieczki krajoznawcze
 • udział w szkolnym i międzyszkolnym konkursie o Gdyni /plastycznym, literackim, wiedzowym/
 • słuchanie i omawianie utworów literackich i muzycznych
 • organizowanie kącików regionalnych i patriotycznych
 • pokaz i omawianie strojów regionalnych, wzornictwa, przedmiotów rękodzieła, gwary
 • korespondowanie z dziećmi z różnych części świata
 • realizacja programu edukacyjnego "Przyjaciele z Europy"
 • udział w spotkaniach Sejmiku Dziecięcego
 • zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka i Deklaracją Praw Człowieka
 • tworzenie albumów o swoim mieście i kraju
 • wyjazdy do muzeów i skansenów
 • odtwarzanie zwyczajów, tradycji lokalnych / inscenizacje, przedstawienia teatralne, spotkania środowiskowe, przygotowywanie ozdób świątecznych /, porównywanie ich ze zwyczajami innych krajów
 • poznawanie poezji ludowej, legend, przysłów, porzekadeł, powiedzeń, przyśpiewek
 • odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci narodowej połączone ze składaniem kwiatów i zapalaniem zniczy
 • słuchanie opowieści o przeszłości swojej miejscowości i kraju
 • zaznajamianie dzieci z mapą Polski, Europy
 • poznanie miejsc użyteczności publicznej w najbliższej okolicy
3. Żyję zdrowo i bezpiecznie
 • spotkania z pielęgniarką szkolną na temat higienicznego trybu życia
 • przeglądy czystości przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną
 • realizacja zdrowotnych programów edukacyjnych takich jak np. "Radosny uśmiech - Radosna Przyszłość"
 • udział w klasowych i międzyklasowych zawodach sportowych
 • nauka poprawnego przechodzenia przez jezdnię
 • zaznajomienie z niektórymi znakami drogowymi
 • rozmowy na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły
 • bezpieczne zachowanie się w środkach komunikacji miejskiej /wspólne wyjazdy /
 • pogadanka na temat zachowania się w kontakcie z obcym psem, nauka pozycji "żółwika"
 • nauka higienicznego przygotowywania i spożywania posiłków
 • wykonanie "piramidy zdrowego żywienia", układanie jadłospisów
 • realizacja programu "Bezpieczne życie"
 • spotkania z policjantami, strażakami
 • zapoznanie z numerami alarmowymi i zasadami korzystania z nich
 • udział w próbnych alarmach pożarowych, zaznajomienie z drogą ewakuacyjną
 • przestrzeganie szkolnego regulaminu spędzania przerw
 • nauka prawidłowego siedzenia w ławce
 • omawianie sytuacji bezpiecznego i niebezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych
 • uświadomienie dzieciom podstawowych zasad bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu
 • poganki o szkodliwości używek
 • odgrywanie scenek uczących postaw asertywnych w kontaktach z obcymi
 • sporządzanie rozkładów dnia
 • zaznajomienie dzieci z rozkładem poszczególnych sal, gabinetów i pomieszczeń znajdujących się w szkole, z ich przeznaczeniem oraz sposobem korzystania z nich
 • projektowanie zestawów ubioru zgodnych z pogodą i porą roku
 • dyskusja na temat konieczności przebywania na świeżym powietrzu i wietrzenia sali
 • profilaktyczne akcje zdrowotne typu: fluoryzacja zębów, komputerowe badanie postawy ciała
 • udział w Szkolnym Kole PCK
4. Umiem żyć z innymi i dla innych
 • zabawy i gry integracyjne
 • uroczystości klasowe / Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Walentynki, Dzień Dziewczynki, Dzień Wiosny, Zajączek Wielkanocny, urodziny i imieniny kolegów i koleżanek, dyskoteki szkolne /
 • udział w warsztatach kształtujących kompetencje emocjonalne prowadzonych przez pedagoga szkolnego
 • udział w kołach zainteresowań działających na terenie szkoły
 • akcentowanie mocnych stron uczniów
 • prezentacja na forum klasy - "Moje hobby"
 • uświadamianie uczniom co to jest odpowiedzialność i jak powinien zachowywać się odpowiedzialny uczeń
 • wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny
 • udział w akcjach charytatywnych
 • podejmowanie zadań, funkcji w klasie i szkole oraz sumienne wywiązywanie się z nich
 • udział w dyskusjach na forum klasy i szkoły
 • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • tworzenie klasowych i szkolnych regulaminów
 • scenki dramowe: kłótnie, bójki, dokuczanie, skarżenie itp.
 • opieka rówieśników nad uczniami mającymi trudności w nauce, w adaptacji w klasie
 • przekazywanie informacji i lekcji nieobecnym uczniom
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów w klasie poprzez: rozmowy, pogadanki, dyskusje, "burze mózgów", pantomimy, symulacje, etiudy, wykorzystywanie sytuacji bieżących
 • przedstawienia organizowane dla osób starszych i samotnych
 • wdrażanie postawy opiekuńczej wobec ludzi niepełnosprawnych na podstawie tekstów literackich, własnych doświadczeń i obserwacji
 • rozmowy na temat tolerancji i akceptacji inności
5. Aktywnie uczestniczę w życiu kulturalnym
 • używanie form grzecznościowych
 • okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom
 • poszanowanie sprzętów i zabawek znajdujących się w szkole
 • zachowanie ładu i porządku wokół siebie
 • strój galowy z okazji różnych uroczystości klasowych i szkolnych oraz wyjść poza szkołę
 • kulturalne zachowanie się w miejscach użyteczności publicznej wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy
 • udział w cyklicznych Koncertach Bajnutka
 • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych: plastycznych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich, literackich, teatralnych
 • dyskusja na temat wrażeń po obejrzeniu przedstawień, filmów, dzieł sztuki, wysłuchaniu koncertu
 • zapoznawanie uczniów z wielkimi twórcami literatury dziecięcej i ich twórczością
 • tworzenie tekstów do szkolnego Tomiku Poezji Dziecięcej i gazetki szkolnej "Plastuś"
 • tworzenie tematycznych gazetek ściennych
 • umiejętne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i źródeł medialnych
6. Dostrzegam piękno otaczającego mnie świata
 • zbiórka makulatury, nakrętek od butelek, pustych opakowań po tuszach, zużytych baterii
 • pogadanki na temat proekologicznych stylów życia ( zdrowa żywność, oszczędność wody, prądu i papieru, aktywny wypoczynek )
 • segregacja śmieci ( recykling )
 • konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej
 • szkolne i pozaszkolne konkursy wiedzy ekologicznej
 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku - spacery, wycieczki
 • poznanie zwierząt i roślin objętych ochroną
 • udział w akcji "Sprzątanie Świata"
 • pełnienie opieki nad roślinami i zwierzętami w klasie
 • dzielenie się doświadczeniami na temat opieki nad zwierzętami domowymi
 • udział w zajęciach szkolnego kółka ekologicznego

Cele wychowawcze realizowane są poprzez:
  rozmowy
  pogadanki
  opowiadania
  bajki, baśnie
  teksty literackie
  opisy
  anegdoty
  objaśnienia
  odczyty
  dyskusje dydaktyczne
  gry i zabawy dydaktyczne
  dramy
  etiudy
  pantomimy
  symulacje
  teatralizacje
  zajęcia twórcze
  obserwacje
  zabawy tematyczne
  zabawy i gry integrujące
  zabawy i gry ruchowe
  spacery i wycieczki
  pokazy
  wykorzystywanie sytuacji bieżących
  projektowanie
SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWCZEGO
 • obserwacja uczniów (wychowawca, nauczyciele, pedagog, rodzice)
 • rozmowy z dziećmi, z rodzicami
 • wywiady
 • ankieta dla rodziców
 • kronika szkolna
 • analiza wytworów i osiągnięć uczniów
 • analiza dokumentów klasowych i szkolnych
ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE
  1. Rozpoczęcie roku szkolnego.
  2. Pasowanie na ucznia klasy I.
  3. Dzień Chłopca.
  4. Andrzejkowe wróżby.
  5. Dyskoteki szkolne.
  6. Mikołajki.
  7. Wigilia klasowa.
  8. Bal przebierańców.
  9. Dzień Babci i Dziadka.
  10. Walentynki.
  11. Dzień Dziewczynek.
  12. Dzień Matki i Ojca.
  13. Dzień Dziecka.
  14. Festyn rodzinny.
  15. Akcja "Cała Polska czyta dzieciom".
  16. Pożegnanie absolwentów szkoły.
  17. Cykliczne koncerty artystów Filharmonii Bałtyckiej.
  18. Zakończenie roku szkolnego.
WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA SZKOŁY Z RODZICAMI
  Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Mają prawo i obowiązek ich wychowania. Szkoła jest instytucją spełniającą zadania wychowawcze, przy czym szkoła pełni rolę wspomagającą wobec rodziców. Własne zadania wychowawcze w stosunku do uczniów wypełnia właściwie, kiedy wspiera wychowawczą rolę rodziny.
  Współpraca z rodzicami może przybierać następujące formy:

   1. Informowanie rodziców o:
   • zadaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły;
   • aktach prawnych obowiązujących w szkole;
   • wynikach w nauce i zachowaniu.
   2. Rozpoznawanie oczekiwań rodziców poprzez przeprowadzanie ankiet.
   3. Włączanie rodziców do pomocy w realizacji zamierzeń wychowawczych.
   • udział w imprezach klasowych i szkolnych
   • współorganizowanie wycieczek i wyjść do kina, teatru itp.
   4. Udział w realizacji programów wychowawczych.
   5. Pomoc rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
   6. Udział rodziców w drobnych remontach i upiększaniu klas.
   7. Prowadzenie lekcji otwartych.
   8. Listy pochwalne dla rodziców uczniów klas III.
   9. Pedagogizacja rodziców.
   10. Przekazywanie informacji pisemnych /kart ocen/, wpisy bieżące do zeszytu.
   11. Informowanie rodziców o aktualnych sprawach szkoły:
   organizacji roku szkolnego, działalności kółek, imprezach szkolnych i pozaszkolnych, terminach wywiadówek, osiągnięciach szkolnych i pozaszkolnych itp. - tablice na korytarzach szkolnych.
POWINNOŚCI NAUCZYCIELI I UCZNIÓW:
I Dyrektora Szkoły:
 • Przy współudziale Rady Pedagogicznej określa cele działalności wychowawczej szkoły
 • Wraz z Radą Pedagogiczną opracowuje plan wychowawczy szkoły
 • Nadzoruje i koordynuje wdrażanie i realizację procesu wychowawczego w szkole
 • Wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przyjętych zadań wychowawczych
 • Pozyskuje osoby ze środowiska pozaszkolnego (np.; z Kuratorium, Straży Pożarnej, odn. Kościoła, zakładów pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Policji, Rady Dzielnicy, Przychodni Lekarskiej itp.) i środki na realizację zadań wychowawczych
 • Kontroluje całość przedsięwzięcia, ocenia przebieg procesu wychowania
 • Sam jest wzorem i poprzez swoje postępowanie daje przykład godny do naśladowania
II Rady Pedagogicznej:
 • Jest otwarta na współpracę z przedstawicielami innych środowisk zawodowych,
 • Pomaga rodzicom w wychowaniu dzieci poprzez ustawiczną pedagogizację rodziców
 • Swoimi decyzjami i postępowaniem buduje w oczach dzieci obraz nauczyciela i przyjaciela
 • Rozwija i dokształca swoje umiejętności z zakresu wychowania
 • Buduje między sobą prawidłowe relacje międzyludzkie tzn. otwartość, zaufanie, gotowość do współpracy, wzajemna pomoc, dzielenie się doświadczeniami i uwagami, szacunek, lojalność
III Każdego nauczyciela:
 • Pracuje w oparciu o swój i szkolny plan wychowawczy w celu skuteczności działania
 • Przyczynia się do tworzenia pozytywnego klimatu w Radzie Pedagogicznej
 • Uczestniczy w drodze rozwoju wychowanka
 • Jest konsekwentny
 • Podejmuje weryfikację własnych działań
 • Dokonuje rzetelnej samooceny
 • Jest wymagający
 • Jest obiektywny w ocenianiu postępowań wychowanków
IV Wychowawcy:
 • W oparciu o swój i szkolny program wychowawczy realizuje założenia programowo-organizacyjne i wychowawcze szkoły
 • Buduje obraz własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę
 • Wdraża opiekuńcze postawy wobec dzieci specjalnej troski
 • Kreuje sytuacje w których dziecko aktywnie rozwija sfery swojej osobowości
 • Stawia rozumne wymagania i konsekwentnie je egzekwuje
 • Wdraża postawy pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych, oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów zachowania swojego i innych
 • Tworzy rodzinny klimat w klasowym zespole poprzez postawę miłości, tolerancji, zaufania oraz otwartego dialogu
 • Wspomaga wychowanków w ich pracy nad rozwojem dojrzałej osobowości
 • Zapoznaje uczniów z wewnątrzszkolnymi regulaminami
 • Wdraża wychowanków do działalności na rzecz innych-bezinteresowna pomoc potrzebującym
 • Współuczestniczy w rozwoju wiedzy o świecie kultury i tradycji
 • Rozpoznaje środowisko rodzinne wychowanków i tworzy wspólnotę wychowawczą z rodzicami
 • Kształtuje umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania czasu wolnego
 • Opiekuje się rozwojem sfer: estetycznej, intelektualnej, fizycznej i społeczno-emocjonalnej wychowanków
 • Wprowadza wychowanków w świat przyrody i jej ochrony
V Pedagoga szkolnego:
 • Koordynuje oddziaływania wychowawcze szkoły, środowiska rówieśniczego i domu
 • Pomaga wychowankom w rozwiązywaniu problemów
 • Organizuje zajęcia terapeutyczne dla uczniów
 • Kreuje sytuacje w których dziecko aktywnie rozwija sfery swojej osobowości podczas prowadzonych warsztatów
 • Koordynuje współpracę pomiędzy szkołą a placówkami pomocy społecznej, poradni
VI Sejmiku Dziecięcego
 • Uczy się aktywności społecznej i brania odpowiedzialności za grupę
 • Posiada głos doradczy w kluczowych decyzjach podejmowanych przez dyrekcję i radę pedagogiczną szkoły
 • Bierze udział w organizowaniu uroczystości szkolnych
 • Przypomina o ważnych świętach państwowych
 • Pomaga w organizowaniu dyskotek szkolnych
 • Współpracuje z kołem PCK uczestnicząc w charytatywnych zbiórkach odzieży, słodyczy, zabawek itp.
 • Jest współodpowiedzialny za porządek w szkole, klasie
 • Pomaga koleżankom i kolegom w nauce i w rozwiązywaniu problemów
 • Zauważa i informuje o zjawiskach patologicznych (kradzieże, zastraszanie)
 • Reprezentuje szkołę na zewnątrz

Przykładowe formularze

Program wychowawczy dla klasy ............ na rok szkolny .............................

wychowawca: ...................................

Zadania wychowacze
Cele szczegółowe operacyjne
Sposoby realizacji
Osoby odpowiedzialne
Termin realizacji
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Plan wycieczek dla klasy ............ na rok szkolny .............................

wychowawca: ...................................

Temat
Cel
Miejsce
Czas